به دستور دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه این مطلب حذف شد